GHID ȘI RECENZARE

ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR REVISTEI
GHIDUL AUTORILOR ŞI PROCESUL DE RECENZARE (PEER REVIEW)

Începând cu numărul următor al revistei „Studii de securitate publică” (volumul 4, nr.1/2015), colaboratorii revistei care doresc să publice studii, articole şi cercetări, sunt rugaţi să respecte următoarele reguli de redactare a materialelor, cu precizarea că nerespectarea acestora va conduce la nepublicare, fără nicio altă notificare din partea Comitetului de redacţie. Precizăm faptul că trimiterea oricărui material spre publicare către redacţie presupune acordul autorului (autorilor) asupra regulilor şi criteriilor de acceptare menţionate mai jos.
Articolele, studiile şi cercetările se trimit numai pe suport electronic la adresa de email a revistei: redactie.ssp@gmail.com; cristian.stefan@academiadepolitie.ro.
Articolele, studiile şi cercetările propuse spre publicare de către autori care nu deţin titlul ştiinţific de doctor sau doctorand, vor fi admise în procesul de recenzare numai în măsura în care sunt însoţite de o recomandare în vederea publicării din partea unui specialist în domeniul securităţii publice.
În cuprinsul materialelor înaintate spre publicare, este obligatorie prezenţa următoarelor elemente:

  • materialele trebuie să cuprindă maxim 10.000 cuvinte (aproximativ 15 pagini), urmând a fi redactate în limbile română, engleză, germană sau franceză;
  • titlul lucrării (centru, bold, Times New Roman, 14, CAPS LOCK) în limba în care este publicat articolul şi traducerea acestuia în limba engleză;
  • prenumele şi numele autorului/autorilor (centru, bold, Times New Roman, 12, CAPS LOCK) (în cadrul notei de subsol aferentă numelui şi prenumelui se vor insera gradul didactic sau gradul profesional, titlul ştiinţific şi instituţia din care face parte autorul, precum şi adresa de email a autorului/autorilor);
  • fotografia scanată a autorului/autorilor pe prima pagină în colţul din dreapta sus;
  • fiecare material va conţine un abstract (Times New Roman, italic, 12, maxim 150-200 cuvinte) şi cel puţin cinci cuvinte-cheie (Times New Roman, italic, 12), obligatoriu în limba engleză. În abstract autorul trebuie să menţioneze clar care este scopul concret al cercetării şi obiectivele urmărite, iar cuvintele-cheie reprezintă concepte, expresii sau sintagme care definesc obiectul cercetării;
  • în privinţa fluenţei limbii străine, recomandăm consultarea unui vorbitor nativ, traducător sau a unui specialist în limba străină în care este redactată lucrarea;
  • fiecare material propus pentru publicare va trebui să conţină o scurtă introducere în cadrul general al cercetării, metodele de cercetare utilizate (analiza documentară, ancheta etc.), partea de conţinut în care autorul va prezenta şi va susţine argumentat rezultatele cercetării întreprinse, partea de concluzii şi recomandări. Bibliografia este obligatorie şi se inserează la sfârşitul articolului (Times New Roman, bold, 12);
  • pagina va fi formatată de la Page Setup cu următoarele caracteristici: Paper size: A4, Orientation: portrait Margins: top=2 cm, bottom=2 cm, left=2 cm, right = 2 cm;
  • materialele în limba română se vor scrie obligatoriu cu caractere româneşti (diacritice);
  • notele de subsol (footnotes) se citează în text cu numere de ordine numerotate automat de opţiunea Footnotes (bottom of page; number format: 1, 2, 3 etc.; numbering: continuous). Textul notelor: Font: Times New Roman; Size: 10 pt; Justified; First line: none). La explicaţiile de la subsol se vor specifica: autorul (prenumele, numele), titlul lucrării (cu stilul Italic), editura, localitatea, anul apariţiei, numărul paginii (paginilor).

Articolele trimise spre publicare trebuie să reprezinte lucrări originale, nepublicate anterior.
Responsabilitatea privind conţinutul articolului revine în totalitate autorului. Pentru protecţia împotriva plagiatului, autorii articolelor vor completa o declaraţie pe proprie răspundere, în formatul stabilit de Comitetul de redacţie, ce va fi semnată, datată şi transmisă la adresa de poștă electronică a directorului revistei, în formă de copie scanată. În caz de plagiat, întreaga răspundere revine în exclusivitate autorului/autorilor articolului.
Drepturile de autor nu vor include şi gratuitatea unui exemplar din revista „Studii de securitate publică”.

Revista „Studii de securitate publică” foloseşte un sistem de dublă anonimitate (double blind peer review) în privinţa recenzării şi evaluării studiilor, articolelor şi cercetărilor propuse în vederea publicării. Acest sistem constă într-o analiză critică a materialelor propuse pentru publicare, în vederea creşterii calităţii ştiinţifice a revistei, şi presupune că fiecare material este evaluat de către referenţii de specialitate (cel puţin 2 pentru fiecare articol), identitatea autorului (autorilor) articolului şi a referenţilor nefiind cunoscută niciunei părţi.
În primă fază, materialele sunt analizate de către editorii din Comitetul de redacţie pentru a constata dacă subiectul materialului propus pentru publicare corespunde tematicii, misiunii şi obiectivelor revistei, şi dacă sunt respectate regulile de redactare prevăzute în cuprinsul Ghidului autorilor.
Ulterior, fiecare lucrare propusă spre publicare este supusă procesului de recenzare, conţinutul articolului fiind evaluat de către referenţii de specialitate. În cadrul procesului de recenzare, referenţii de specialitate urmăresc respectarea următoarelor criterii de evaluare:
a) calitatea conţinutului ştiinţific al materialului propus pentru publicare – fundamentarea ştiinţifică a conţinutului materialului, utilizarea corectă a metodelor de cercetare, prezenţa unor referinţe bibliografice relevante şi de actualitate.
b) relevanţa şi impactul lucrării – actualitatea subiectului analizat, prezenţa unor elemente de noutate (originale), posibilul impact asupra domeniului supus analizei, indicarea unor propuneri sau recomandări de către autor.
c) respectarea criteriilor tehnice de redactare – structura lucrării (abstract, cuvinte-cheie, introducere, metodologia cercetării, corpul lucrării, concluzii şi recomandări, bibliografie), acurateţea conţinutului, claritatea exprimării.
În urma procesului de recenzare, referenţii de specialitate vor înainta Comitetului de redacţie un formular (referat) de recenzie, cu una dintre următoarele recomandări privitoare la materialul propus spre publicare: acceptare fără obiecţii, acceptare după revizuire, respingere.
După primirea formularului (referatului) de recenzie din partea referenţilor de specialitate, Comitetul de redacţie va proceda la informarea autorului (autorilor) articolului, în privinţa acceptării fără obiecţii, acceptării după revizuire ori a respingerii materialului propus pentru publicare.

 

Web design & development: Ioan-Cosmin MIHAI Copyright © 2012 - Studii de Securitate Publică